##EasyReadMore##

2011年1月1日 星期六

中華民國百年冥誕祭文(by格瓦推)
維公元二零一一年元旦,台灣格瓦推,以清酌庶饈之奠,致祭於中華民國墓下,而弔之以文曰:嗚呼民國!冥誕百年。生多憂患,死亦堪憐。

清帝遜位,諸侯垂涎,孫文徒憾,洪憲雲煙。

神器數易,民無保全,蔣黨黷武,道統自編。

共榮東亞,大和來宣,國共內鬥,倚美殘延。

三八夭壽,遺民遠遷,寶島揖盜,枯骨連綿。

生聚半百,家訓失傳,認賊作父,連馬爭先。

有後不肖,豈得安眠?中華民國,含淚九泉。

嗚呼哀哉!

尚饗!